Das Team des Mugen Dojo

Testen Sie uns !

Heike Oprach

Dojo Leitung
Shorin Ryu Kyudokan Karate Do (5. Dan) Trainerin für Selbstbe...

Norbert Schobel

Trainer
Shorin Ryu Kyudokan Karate Do (1. Dan)

Jacek Wezgowiec

Trainer
Kyokushin Karate Do 1992 - 2003 Shorin Ryu Kyudokan Karate Do seit 2006 ...

Heidi Stagneth

Trainer
Tai Chi Chuan, Qi Gong

Rainer Schmäring

Dojo Leitung
Ausbildung in den traditionellen Kampfkünsten seit 1985 (Shaolin ...

Renate Kirtz

Trainer
Tai Chi Chuan, Qi Gong / Shorin Ryu Karate Do (1. Dan)

Carsten Terres

Trainer
Shorin Ryu Kyudokan Karate Do (1. Kyu)